Algemene voorwaarden extra-kaart

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA KAART

1. De EXTRA getrouwheidskaart kan gebruikt worden in alle slagerijen met het RENMANS logo.

2. De EXTRA kaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting afgeleverd en kan uitgereikt worden aan elke persoon ouder dan 18 jaar. Er wordt aan de klant gevraagd om zich on line in te schrijven op www.renmans.be door een persoonlijke account te creëren.   Bij gebrek hieraan, behoudt de RENMANS Directie zich het recht voor om niet te beantwoorden aan de aanvraag. De houder van de EXTRA kaart verplicht zich er toe RENMANS  te verwittigen over elke wijziging die zou optreden in de informatie meegedeeld bij de inschrijving, in het bijzonder de adreswijzigingen en e-mail adreswijziging.

De persoonlijke gegevens die de klant doorgegeven heeft zullen nooit  door RENMANS aan derden  meegedeeld worden.
Renmans zal deze  inlichtingen alleen gebruiken om met zijn klanten te communiceren en hen  verschillende promoties aan  te bieden.

Anderzijds kan de klant altijd melden aan Renmans dat hij geen nieuwsbrief meer en/of gepersonaliseerde promoties wenst te ontvangen  door gewoon  zijn « opt out » aan te vinken via zijn persoonlijke account op de website.

De klant kan op elk moment aan Renmans doorgeven dat hij de Extra kaart niet meer wenst te gebruiken en vragen om al zijn persoonlijke gegevens te  wissen uit de bestanden van de Extra kaart van Renmans.   Dit hoeft hij enkel te vragen via de rubriek ‘contact » van de website www.renmans.be .

3. De EXTRA kaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet verenigbaar met andere EXTRA kaarten. Zij kan zowel aan een natuurlijk persoon als aan een rechtspersoon worden toegekend.

4. De EXTRA kaart mag in geen enkel geval aangewend worden als krediet- of garantiekaart.

5. De EXTRA kaart is eigendom van de slagerijen RENMANS te Alsembergsesteenweg 463, Dworp (1653). De slagerijen RENMANS behouden zich het recht voor om op elk moment de uitreiking van de kaart stop te zetten of de getrouwheids - actie “EXTRA kaart” op te heffen. In dat geval zullen de kaarthouders kunnen genieten van de punten die zij hadden verzameld tot op de datum van opheffing.

6. Om te genieten van de voorziene voordelen, moet de EXTRA kaart voorgelegd worden vooraleer de aankopen worden afgerekend.

7. De voordelen van de EXTRA kaart worden toegekend onder de vorm van punten per aankoopschijf in overeenstemming met de aankondigingen in het verkooppunt. Bepaalde artikels geven recht op supplementaire EXTRA punten die uitgedrukt kunnen worden in punten per kilo of per volledige schijf van een lager gewicht.

8. De omzetting van de punten met een waarde van € 0,01 per aankoopschijf van € 4,00, zal gebeuren door de afgifte van een cadeaucheque van € 4,00 in de vertrouwde beenhouwerij van de klant. Deze cadeaucheque is 3 maanden geldig en kan aangewend worden bij de volgende aankopen in een RENMANS slagerij en dit op vertoon van de EXTRA kaart. RENMANS behouden zich het recht voor om op elk moment de eenheidswaarde van de punten, alsook de minimumwaarde van de cadeaucheque te wijzigen. Een terugbetaling in contant geld is uitgesloten.

9. Wanneer de EXTRA kaart gedurende meer dan 2 jaar niet wordt gebruikt, kan deze gedeactiveerd worden. Op dat moment, verdwijnen alle verworven voordelen. Als de klant later opnieuw van de voordelen van de extra kaart wenst te genieten zal hij een nieuwe kaart moeten aanvragen in een Renmans beenhouwerij  en zich opnieuw inschrijven op de website www.renmans.be.

10. Bij verlies of diefstal van de EXTRA kaart, kan een nieuwe kaart verkregen worden na het invullen van een formulier aan te vragen in een slagerij RENMANS of te downloaden via de website www.renmans.be.

11. De slagerijen RENMANS behouden zich het recht voor om de EXTRA kaart te deactiveren in geval van frauduleus gebruik van het systeem, ongeacht de vervolgingen die zouden ingesteld kunnen worden. Bij wijze van controle, mag een identiteitsbewijs geëist worden.

12. In geval van problemen bij het gebruik van de kaart, kan de houder van de EXTRA kaart zich wenden tot het groene nummer 00 800 1900 2000, of schrijven naar het RENMANS centrum via de site www.renmans.be of per post naar de volgende adres : Alsembergsesteenweg 463, Dworp (1653). Hier zal men zo snel mogelijk een oplossing trachten te vinden zonder zich hierbij bloot te stellen aan om het even welke schadevergoeding.

Indien de kaarthouder EXTRA meent dat zijn privéleven wordt geschonden door het feit dat hij zij gegevens doorgegeven heeft in het kader van het getrouwheidsysteem Extra van Renmans  kan hij klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit.

13. Het bestand van de EXTRA kaart wordt beheerd door BRABHOLD NV Place de Saint-Symphorien 2, MONS (7030).

14. De slagerijen RENMANS behouden zich het recht voor om de huidige algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat dit de kaarthouder recht geeft op een of andere schadevergoeding. Gaat hij niet akkoord met de nieuwe algemene voorwaarden, dan kan de kaarthouder Renmans, zonder enige andere formaliteiten, inlichten over de stopzetting van zijn lidmaatschap.

Elk gebruik van de EXTRA kaart is onderworpen aan huidig reglement en aan het Belgisch recht. In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.