Afstand van aansprakelijkheid

Deze website is ontwikkeld door HELLO Agency "PARK STATION"  Woluwelaan, 148-150 1831 Diegem voor QUALITY MEAT RENMANS nv/sa, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel te 7030 St-Symphorien - Place de St-Symphorien 2 , met BTW-nummer BE 427 275 991. Het algemeen telefoonnummer is +32 65 22 09 20.

Algemeen

Deze website wordt u ter beschikking gesteld onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in deze contractuele bepalingen ("algemene gebruiksvoorwaarden"). Door uw toegang tot en gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Wijzigingen

QUALITY MEAT RENMANS behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over QUALITY MEAT RENMANS en haar activiteiten. Alhoewel QUALITY MEAT RENMANS zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert QUALITY MEAT RENMANS niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert QUALITY MEAT RENMANS een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Virussen en computermisdrijven

QUALITY MEAT RENMANS samen met haar Informatica-partners onderneemt al het mogelijke om zijn website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. QUALITY MEAT RENMANS heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat QUALITY MEAT RENMANS instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen samenwerking tussen QUALITY MEAT RENMANS en de exploitanten van deze sites.

Indien u een hyperlink vanaf uw eigen website naar deze website wil creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Afstand van aansprakelijkheid

De informatie die de website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp van wijzigingen. De informatie die de website bevat is niet contractueel bindend.

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan QUALITY MEAT RENMANS in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van - doch niet beperkt tot - verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking, informatie of inhoud van de website, virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven of de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als QUALITY MEAT RENMANS of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid tot dergelijke schade.

Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien u niet kan instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Auteursrecht

AuteursrechtDe website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van QUALITY MEAT RENMANS of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van QUALITY MEAT RENMANS.