1. De EXTRA getrouwheidskaart kan gebruikt worden in alle slagerijen met het RENMANS logo.

2. De EXTRA kaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting afgeleverd en kan uitgereikt worden aan elke persoon ouder dan 18 jaar. De afl evering van de kaart is verbonden aan de afgifte van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier. Bij gebrek hieraan, behoudt de RENMANS Directie zich het recht voor om niet te beantwoorden aan de aanvraag. De houder van de EXTRA kaart verplicht zich er toe de slagerij van inschrijving te verwittigen over elke wijziging die zou optreden in de informative meegedeeld op het inschrijvingsformulier, de adreswijzigingen in het bijzonder.

3. De EXTRA kaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet verenigbaar met andere EXTRA kaarten. Zij kan zowel aan een natuurlijk persoon als aan een rechtspersoon worden toegekend.

4. De EXTRA kaart mag in geen enkel geval aangewend worden als krediet- of garantiekaart.

5. De EXTRA kaart is eigendom van de slagerijen RENMANS te Beukenlaan 54, Dworp (1653). De slagerijen RENMANS behouden zich het recht voor om op elk moment de uitreiking van de kaart stop te zetten of de getrouwheids - actie “EXTRA kaart” op te heffen. In dat geval zullen de kaarthouders kunnen genieten van de punten die zij hadden verzameld tot op de datum van opheffi ng.

6. Om te genieten van de voorziene voordelen, moet de EXTRA kaart voorgelegd worden vooraleer de aankopen worden afgerekend.

7. De voordelen van de EXTRA kaart worden toegekend onder de vorm van punten per aankoopschijf in overeenstemming met de aankondigingen in het verkooppunt. Bepaalde artikels geven recht op supplementaire EXTRA punten die uitgedrukt kunnen worden in punten per kilo of per volledige schijf van een lager gewicht.

8. De omzetting van de punten met een waarde van € 0,01 per aankoopschijf van € 4,00, zal gebeuren door de afgifte van een cadeaucheque van € 4,00 in de slagerij van inschrijving. Deze cadeaucheque is 3 maanden geldig en kan aangewend worden bij de volgende aankopen in de slagerij waar de kaarthouder is ingeschreven en dit op vertoon van de EXTRA kaart. Vinden de aankopen plaats in andere slagerijen dan de slagerij van de inschrijving, dan leveren deze andere slagerijen de punten in de hoedanigheid van gevolmachtigden van de slagerij van inschrijving. Wanneer de aankoop plaatsvindt in een andere slagerij dan de slagerij waar de inschrijving is gebeurd, dan moet een termijn van 48u in acht worden genomen voor de opname van de punten in het systeem. De slagerijen RENMANS behouden zich het recht voor om op elk moment de eenheidswaarde van de punten, alsook de minimumwaarde van de cadeaucheque te wijzigen. Een terugbetaling in contant geld is uitgesloten.

9. Wanneer de EXTRA kaart gedurende meer dan 6 maanden niet wordt gebruikt, kan deze gedesactiveerd worden. Op dat moment, verdwijnen alle verworven voordelen.

10. Bij verlies of diefstal van de EXTRA kaart, kan een nieuwe kaart verkregen worden na het invullen van een formulier aan te vragen in een slagerij RENMANS.

11. De slagerijen RENMANS behouden zich het recht voor om de EXTRA kaart te desactiveren in geval van frauduleus gebruik van het systeem, ongeacht de vervolgingen die zouden ingesteld kunnen worden. Bij wijze van controle, mag een identiteitsbewijs geëist worden.

12. In geval van problemen bij het gebruik van de kaart, kan de houder van de EXTRA kaart zich wenden tot het groene nummer 00 800 1900 2000, of schrijven naar het RENMANS centrum via de site www.renmans.be of per post naar de volgende adres : Beukenlaan 54, Dworp (1653). Hier zal men zo snel mogelijk een oplossing trachten te vinden zonder zich hierbij bloot te stellen aan om het even welke schadevergoeding.

13. Het bestand van de EXTRA kaart wordt beheerd door BRABHOLD NV Place de Saint-Symphorien 2, MONS (7030).

14. De slagerijen RENMANS behouden zich het recht voor om de huidige algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat dit de kaarthouder recht geeft op een of andere schadevergoeding. Gaat hij niet akkoord met de nieuwe algemene voorwaarden, dan kan de kaarthouder de slagerij van inschrijving, zonder enige andere formaliteiten, inlichten over de stopzetting van zijn lidmaatschap.

Elk gebruik van de EXTRA kaart is onderworpen aan huidig reglement en aan het Belgisch recht. In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.